Članstvo u Udruženju je dobrovoljno i stiče se, po ispunjenju uslova definisanih članom 13. i potpisivanjem izjave o pristupanju Udruženju i prihvatanju Statuta i drugih opštih akata.

Postoje četiri oblika članstva:
o član – osnivač,
o član,
o pridruženi član (lekar na specijalizaciji iz oblasti kliničke mikrobiologije).
o počasni član (po izboru Upravnog odbora, stručnjak posebno istaknut na području proučavanja kliničke mikrobiologije)

Članovi Udruženja su lekari specijalisti koji se bave kliničkom mikrobiologijom ili srodnim disciplinama.

Da bi postao član Udruženja kandidat mora ispunjavati sledeće uslove:
1. završen Medicinski fakultet, odnosno drugi fakultet u skladu sa članom 12. Statuta
2. završena specijalizacija ili da je na specijalizaciji – za pridruženog člana.
3. preporuke najmanje dva člana Udruženja.

Prava članova

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva i radu Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
5) daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom i odlukama organa Udruženja;
6) koristi sve usluge koje Udruženje pruža svojim članovima;
7) istupi iz Udruženja;
8) ostvaruje druga prava predviđena Statutom i drugim aktima Udruženja.

Svaki član Udruženja može pokrenuti postupak pred nadležnim osnovnim sudom za utvrđivanje ništavosti opšteg akta Udruženja koji je donet suprotno STATUTU ili drugom opštem aktu Udruženja, odnosno za utvrđivanje ništavosti pojedinačnog akta Udruženja, koji je donet suprotno zakonu, STATUTU ili drugom opštem aktu Udruženja, u roka od 15 dana od dana saznanja za akt, a najkasnije u roku od 6 meseci od dana donošenja akta.
Utvrđivanjem ništavosti akta iz prethodnog stava, ne dira se u prava stečena od strane trećih savesnih lica.
Postupak za utvrđivanje ništavosti akta iz stava 2. ovog člana, vodi se prema odredbama zakona kojima se uređuje parnični postupak.

Obaveze članova

Član Udruženja obavezan je da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje u skladu sa interesovanjem u aktivnostima Udruženja;
3) predlaže, razmatra i rešava pojedina pitanja u organima Udruženja i učestvuje u preduzimanju mera za sprovođenje donetih zaključaka organa Udruženja;
4) blagovremeno izvršava u skladu sa donetim kriterijumima, finansijske i druge obaveze, a u cilju realizacije planiranih aktivnosti;
5) blagovremeno plaća članarinu;
6) poštuje STATUT i druga opšta akta i odluke organa Udruženja;
7) dolazi na sednice organa Udruženja čiji je član;
8) čuva ugled Udruženja;
9) obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja;
10) ispunjava i druge obaveze u skladu sa STATUTOM i drugim aktima Udruženja.

Odgovornost člana

Svaki član Udruženja odgovoran je za sopstveno delovanje unutar i izvan Udruženja, koje može na bilo koji način biti dovedeno u vezu sa aktivnostima i ciljevima Udruženja.
Član čije je ponašanje i delovanje usmereno protiv odluka organa Udruženja ili nečasnim delima i grubim postupcima krši STATUT i ciljeve Udruženja i na taj način šteti ugledu Udruženja, odlukom Skupštine može biti isključen iz Udruženja.

Članarina

Svaki član Udruženja je dužan da tokom članstva u Udruženju redovno plaća članarinu.
Odluku o visini članarine za svaku kalendarsku godinu usvaja Skupština Udruženja, na predlog Upravnog odbora.
Članarina se plaća godišnje, za tekuću godinu, najkasnije do isteka prvog tromesečja.
Član Udruženja može finansijski i drugim davanjima pomagati Udruženje, ali po osnovu toga ne može ostvariti bilo kakva dodatna ili posebna prava.
Potpredsednik Udruženja vodi evidenciju o plaćanju članarine i o tome podnosi izveštaj Upravnom odboru svakih šest meseci.
Član koji nije platio članarinu šest meseci, odlukom Upravnog odbora isključuje se iz Udruženja.

Prestanak članstva

Članstvo u UDRUŽENJU prestaje:
1. istupanjem iz Udruženja uz prethodno podnet pismeni zahtev člana Udruženja;
2. donošenjem odluke Skupštine o isključenju, u skladu sa članom 16. Stav ovog STATUTA;
3. smrću člana Udruženja;
4. brisanjem iz evidencije zbog neplaćanja članarine.

Članstvo u Udruženju u smislu tačke 1. prethodnog stava prestaje danom prijema pismenog zahtva člana za istupanjem iz Udruženja.
Danom prestanka članstva u Udruženju prestaje i mandat u svim organima Udruženja, u kojima je član bio biran.

Članstvo u Udruženju prestaje brisanjem iz evidencije članova, u slučaju da u Statutom propisanom roku nije plaćena članarina, a o čemu Upravni odbor donosi posebnu odluku.

Popuni pristupnicu

  Iме i Prezime*

  Specijalnost*

  Ustanova*

  Broj licence*

  Adresa*

  Kontakt telefon*

  Adresa stanovanja*

  E-mail*

  Datum*