Rok za PRIJAVU APSTRAKATA je 21. april 2023. godine

Možete prijaviti vaše predavanje po pozivu (15-20 minuta), vašu usmenu prezentaciju (10 minuta) ili poster prezentaciju (3-5 minuta).

Instrukcije za pisanje radova:

 • Apstrakt ne sme imati više od 300 reči
 • Naslov rada: kratak, precizan, velikim slovima
 • Ime i prezime autora i koautora, naziv ustanove
 • Navesti način prezentacije: usmena ili poster prezentacija
 • Apstrakt treba da sadrži: uvod, cilj, materijal i metode, rezultate, zaključak, ključne reči
 • Pri pisanju apstrakta treba koristiti Font Times New Roman, veličinu slova 12.

USMENE PREZENTACIJE:

U sali su obezbeđeni tehnički uslovi za kompjuterske prezentacije. Kompjuterske prezentacije pripremiti u MS Power Point-u i isključivo doneti na USB memoriji. Učesnici su obavezni da tehničaru predaju prezentacije (USB) najkasnije u pauzi pre početka sesije na kojoj izlažu.

POSTER PREZENTACIJE:

Molimo Vas da Vaš ePoster bude isključivo u jednom od sledećih formata:

 • Microsoft Powerpoint (pptx ili ppt dokument)
 • JPG format

Odnos strana prezentacije treba da je 16:9 u landscape orijentaciji stranice. Zarad ujednačenosti izgleda ePostera, pripremili smo model u ppt koji možete upotrebiti za pripremanje svog ePostera (LINK).

Organizacija slajdova:

ePoster treba da sadrži najviše tri slajda. Preporučujemo sledeću organizaciju:

 1. Slajd: naslov, autor, afilijacija
 2. Slajd: uvod, cilj, materijal i metode
 3. Slajd: rezultati, zaključak

Za sve dodatne infromacije kontaktirajte Sekretarijat Kongresa na e-mail: udruzenje@sukm.rs ili office@aria.co.rs

Pozivamo vas da APSTRAKT vaše prezentacije na Kongresu pošaljete popunjavanjem formulara

  Lični podaci

  Iме/Name*

  Prezime/Surname*

  Titula/Title*

  Ustanova/Institution*

  Broj licence/License number*

  Adresa/Address*

  Kontakt telefon/Phone*

  E-mail*

  Apstrakt

  Naslov rada*

  Autor*

  Ko-autor(i)*

  Afilijacije*

  Način prezentacije

  Dodaj apstrakt